Popularne teme:

Velika nesreća čovjekova je što život počinje mladošću, a završava starošću, jer bi život bio neizmjerno savršeniji ako počinje starošću, a završava mladošću.
Jovan Dučić

4 3

Hej to nije sve!